Strona główna Facebook

Podpisanie umowy o współpracy SMnWP z CSMvP

W dniu 8 lipca br  w Roznove pod Radhostem została podpisana przez Jarosława Gałęzę i  Jindricha Ondrusa  umowa o współpracy  między Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzy w Polsce  a  Ceskym svazem muzei v prirode. Oto treść umowy: 

Umowa o partnerskiej współpracy kulturalnej między
Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
reprezentowane przez Jarosława Gałęzę
i
Ceskym svazem muzei v prirode
reprezentowanym przez Jindricha Ondrusa

 

spisana w Roznove pod Radhostem, w dniu 8 lipca 2017 roku

 

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce oraz Cesky svaz muzei v prirode pragnąc rozwijać i pogłębiać stosunki łączące wymienione organizacje w duchu dobrego sąsiedztwa
i przyjaznej współpracy, w przekonaniu, że wymiana kulturalna i naukowa sprzyja współpracy między narodami, zrozumienia ich kultury i życia duchowego, kierując wolą dalszego jej rozwijania, w oparciu o umowy i konwencje, których Rzeczpospolita Polska oraz Republika Czeska są stronami, oraz w ramach organizacji międzynarodowych, w których obydwa Państwa są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą umową, uzgodniły, co następuje:

§ 1.

Obydwie organizacje wymienione w preambule zgadzają się na współpracę w dziedzinie popularyzowania kultury ludowej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony i popularyzowania zabytków budownictwa wiejskiego oraz muzealnictwa w szerokim tego słowa znaczeniu,  która polegać będzie m.in. na wymianie informacji, przygotowaniu i prezentowaniu efektów działalności obydwu instytucji
i uczestnictwa w organizowanych przez nich przedsięwzięciach – w miarę swoich możliwości.

§ 2.

W ramach umowy o współpracy pracownicy muzeów, które są członkami obu organizacji wymienionych w preambule mają wolny wstęp do muzeów zrzeszonych w tych organizacjach.

§ 3.

Warunki współpracy przy realizacji poszczególnych działań uzgadniane będą każdorazowo
w drodze odrębnych uzgodnień – w zależności od potrzeb.

§ 4.

Umowę o współpracy zawiera się na czas nieokreślony a jej ewentualne rozwiązanie może nastąpić na podstawie woli wyrażonej przez jedną ze stron.

§ 5.

  1. Umowę sporządzono i podpisano w tożsamych dwóch wersjach językowych: czeskiej
    i polskiej,  zachowujących jednakową ważność merytoryczną oraz prawną. Każda ze Stron dysponuje po 1 egzemplarzu umowy w obydwu wersjach językowych.
  2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania

Stowarzyszenie                                                                      Cesky svaz muzei v prirode
Muzeów na Wolnym Powietrzu
w Polsce

fot. Jan Kolar
Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |