Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 5/2002

SŁOWO WSTĘPNE                                                                                                               

CZĘŚĆ I.TRADYCJE ARCHITEKTURY REGIONALNEJ

Tadeusz Sadkowski, 90 lat Muzeum we Wdzydzach                                                                

Roman Tubaja, Muzea etnograficzne typu skansenowskie na Pomorzu.
Koncepcje i realizacja   
                                                                                                         

Tadeusz Sadkowski, Zinstytucjonalizowana opieka nad budownictwem drewnianym
na Pomorzu Gdańskim (do 1939 roku)              
                                                                      

Andrzej Rataj, Najstarsze pomorskie zbiory Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie                              
                                                                                             

Józef Stefański, Problematyka ochrony tradycyjnego budownictwa ludowego na
Lubelszczyźnie                                                
                                                                      

Grzegorz Miliszkiewicz, Krzysztof Wiśniewski, Architektura i wnętrza wiejskich
i małomiasteczkowych sklepików w okresie międzywojennym na Lubelszczyźnie
                       

Małgorzata Imiołek, Tradycyjna architektura ludowa na kielecczyźnie oraz formy jej ochrony
(historia, efekty, propozycje)     
                                                                                             

Tomasz Dzikowski, Barokowy kościół poszpitalny z Rogowa – organizacyjne i techniczne
problemy translokacji. Prace demontażowe i stan realizacji w skansenie            
                       

Jacek Tejchman, Konstrukcje przysłupowe w budownictwie ludowym u Rzeszowiaków.
Problemy pochodzenia, stan zachowania i ochrona       
                                                          

Roman Skiba, Krajna – tradycja architektoniczna regionu                                                         

Jan Święch, Park Etnograficzny w Kłóbce – jego rola w ochronie oraz kultywowaniu tradycji
architektury regionalnej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej       
                                                          

Hugona Ostrowska-Wójcik, Henryk Soja, Realizacja koncepcji odtworzenia dawnej wsi
słowińskiej na przykładzie Kluk                                    
                                                          

Teresa Okoniewska, Poszukiwanie przeszłości i jej kreowanie w działalności muzeum
skansenowskiego na przykładzie Muzeum Etnograficznego w Toruniu               
                       

Antoni Pelczyk, Związki pomiędzy zadaniami muzeów skansenowskich a potrzebą ochrony
architektury rodzimej                
                                                                                             

Jerzy Adamczewski, Czy tradycyjna architektoniczna jest potrzebna                                         

Bogna Lipińska, Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu
wsi i praktyki budowlanej           
                                                                                             

Wojciech Śliwiński, Lokalne tradycje budowlane we współczesnej architekturze wiejskiej
na obszarze województwa nowosądeckiego                              
                                              

Anna Spiss, Bauernhöfe Erhalten – neu Gestalten. Projekt pilotażowy Rady Europy
i Związku Europejskiego Rolnictwa – CEA rewitalizacji wsi Górnej Austrii          
                       

Jiři Langner, Badania dawnej architektury w ujęciu etnografii historycznej                                  

Martins Kuplais, Tradycje regionalne architektury łotewskiej                                                     

 

CZEŚĆ II. ROLA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W OCHRONIE DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Teresa Lasowa, 95 lat polskiego muzealnictwa skansenowskiego –
historia, stan obecny i perspektywy rozwoju      
                                                                      

Tadeusz Sadkowski, Dwór z Luzina w Kaszubskim Parku Etnograficznym
we Wdzydzach Kiszewskich                 
                                                                      

Benedykt Malinowski, Mieszkanie szlachecko-ziemiańskie na Kaszubach w początkach
XX wieku                                                        
                                                                      

Antoni Pelczyk, Założenie dworskie w Wielkopolskim Parku Etnograficznym jako zaplecze
administracyjno-techniczne i przeciwwaga dla ekspozycji chłopskiej                  
                       

Małgorzata Imiołek, Obiekty budownictwa folwarcznego w Muzeum Wsi Kieleckiej –
założenia i realizacja                            
                                                                      

Henryk Olszański, Obiekty użyteczności publicznej  w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku:
zamierzenia i ich realizacja       
                                                                                  

Danuta Blin-Olbert, Zbiory niechłopskiej kultury w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku – ekspozycja w budynkach użyteczności publicznej   
                                  

Elżbieta Wijas-Grocholska, Pozachłopskie zabytki dawnej kultury wsi Śląska Opolskiego
w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu                  
                                                          

Małgorzata Jurecka, Zespoły pozachłopskie w Muzeum Wsi Radomskiej                       

Justyna Górska-Siwiec, Zespół sakralny w Muzeum Wsi Radomskiej                                        

Elżbieta Szot-Radziszewska, Ekspozycja wnętrz apteki prowincjonalnej z przełomu
XIX i XX wieku w skansenie w Tokarni  
                                                                                  

Elżbieta Juchniewicz, Remiza OSP z Pływaczewa w Parku Etnograficznym w Toruniu               

Jerzy Adamczewski, Ośrodek kultury leśnej jako przykład mecenatu Lasów Państwowych
nad kulturowym dziedzictwem narodowym
                                                                               

Aniela Agata Wawrzyk, Dwór w Będominie – przykład ośrodka kulturotwórczego wczoraj i dziś  

Irena Lew, Bukowina – dziedzictwo kulturowe                                                                          

 

CZĘŚĆ III. KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, PREZENTACJE

Członkowie honorowi Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                        

Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski. Etnograf – badacz -  muzeolog                                                

Stanisław Karolkiewicz                                                                                                           

Damian Adamczak, 25-lecie otwarcia Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie        

Dorota Iwińska, Andrzejki w skansenie                                                                                     

Wojciech Śliwiński, Konferencja „Bezpieczne skanseny”                                               

Wojciech Józef Błaszkowski (1908-2001)                                                                               

Regulamin nadawania członkowstwa honorowego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym
Powietrzu w Polsce                                                                                                               

Regulamin nadawania medalu im. Izydora Gulgowskiego przez Stowarzyszenia Muzeów
na Wolnym Powietrzu w Polsce                                                                                              

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                                      

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |