Strona główna Facebook

Statut Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

STATUT STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu
w skrócie Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne.

 

§ 3.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 4.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Muzeum Etnograficzne w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 19.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, a także współpracuje z instytucjami
i organizacjami zagranicznymi.

 

§ 6.

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: STOWARZYSZENIE MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE. ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń.

 

II. Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.

 

§ 7.

 

Celem Stowarzyszenia jest integracja osób i placówek zainteresowanych muzealnictwem na wolnym powietrzu dla:

 1. zapewnienia dalszego rozwoju tego rodzaju muzealnictwa,
 2. zapewnienia naukowego rozwoju muzeów na wolnym powietrzu,
 3. stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i budowy muzeów na wolnym powietrzu
  i odpowiadających im rodzajów ekspozycji,
 4. występowania wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach mających na celu dobro muzeów na wolnym powietrzu.

 

§ 8.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. W dziedzinie rozwoju naukowego:
 1. opracowywanie dla Ministerstwa Kultury lub innych organów opinii w sprawach dotyczących istniejących muzeów na wolnym powietrzu, działów skansenowskich
  w muzeach wielodziałowych lub etnograficznych oraz w sprawach  organizacji nowych placówek na wolnym powietrzu.
 2. przedstawianie zainteresowanym władzom koncepcji rozwoju tego rodzaju muzealnictwa w kraju.
 3. opiniowanie programów rozwoju muzealnictwa tego typu w kraju oraz na wniosek władz lub zainteresowanych muzeów planów tworzenia nowych placówek.
 4. współpracę z Krajowymi Komitetami ICOM i ICOMOS oraz innymi organizacjami muzealnymi, naukowymi i dydaktycznymi.
 5. współpracę z zagranicznymi organizacjami muzealnymi.
 1. W dziedzinie wymiany doświadczeń:
 1. inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych, sympozjów i spotkań,
 2. organizowanie grup konsultacyjnych złożonych ze specjalistów w celu omawiania istotnych zagadnień dla całego muzealnictwa na wolnym powietrzu oraz problemów naukowych, konserwatorskich, organizacyjnych i technicznych,
 3. organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń naukowych z podobnymi placówkami za granicą,
 4. pomaganie we wzajemnym nawiązywaniu kontaktów,
 5. zbieranie i udzielanie informacji w sprawach teoretycznych, konserwatorskich, bibliograficznych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, upowszechnieniowych itp. dotyczących muzeów na wolnym powietrzu,
 6. inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników zatrudnionych w muzeach na wolnym powietrzu,
 7. popularyzowanie osiągnięć muzeów na wolnym powietrzu, w tym m.in. poprzez  działalność wydawniczą,
 8. podejmowanie mediacji pomiędzy stronami w przypadku konfliktów między muzeami a władzami nadrzędnymi.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki.

 

§ 9.

 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać i być nadal każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużony dla muzealnictwa skansenowskiego lub Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać i być nadal każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania:
 1. będący reprezentantem muzeum, jest lub był zatrudniony na stanowisku pracownika działalności podstawowej w muzeum na wolnym powietrzu, muzeum etnograficznym lub wielodziałowym posiadającym wyodrębnioną ekspozycję na wolnym powietrzu,
 2. który jest albo był pracownikiem naukowym wyższej uczelni lub instytucji naukowej, pracownikiem merytorycznym służb konserwatorskich, ośrodków dokumentacji zabytków i, który w szczególny sposób był lub jest zaangażowany w promowanie idei muzealnictwa na wolnym powietrzu,
 3. który był lub jest pracownikiem administracyjnym lub technicznym muzeum na wolnym powietrzu, realizujący w sposób fachowy i sprawny zadania organizacyjne i techniczne występujące w muzeum.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 10.

 

 1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd:
 1. członków honorowych - na podstawie własnej decyzji,
 2. członków zwyczajnych i wspierających - na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 3. Członkostwo powstaje dnia następnego po dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 4. O podjęciu uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

 

§ 11.

 

 1. Osoby prawne reprezentuje w Stowarzyszeniu ich statutowy przedstawiciel lub upoważniony przez nich pełnomocnik.
 2. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. brać udział w Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
  i działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
 1. Postanowienia ust. 1 pkt 1, 3, 4 stosują się również do członków honorowych
  i wspierających.

 

§ 13.

 

Członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. stosować się do statutu i uchwał Stowarzyszenia,
 4. opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 14.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. śmierci członka,
 2. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 3. wykreślenia z listy członków,
 4. utraty pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki organizacyjnej.
 1. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek zalega z płatnością składek dłużej niż rok i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełni lub w rażący sposób nie wypełnia innych obowiązków statutowych.
 2. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających. Nie dotyczy to reprezentowanej jednostki organizacyjnej, która stosownie do  § 11 Statutu wyznaczy nowego przedstawiciela.

 

IV. Władze i organizacja Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie honorowi, zwyczajni i wspierający,
  z zastrzeżeniem paragrafu 12 ust.2.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

 

§ 16.

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w § 14 ust. 2,
 5. określenie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej płatności,
 6. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. dokonywania zmian w statucie,
 8. decydowania o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. decydowania o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 17.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na dwa lata i poświęcone jest w szczególności sprawom wymienionym w § 16 ust. 2, pkt 2, 3, 5.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania mogą być organizowane w różnych jednostkach organizacyjnych, będących członkami Stowarzyszenia.
 3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia określający sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty upłynięcia dwóch lat od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego
  w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub poszerzony.

 

§ 18.

 

 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
 1. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków,
 2. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Zebraniu bierze udział co najmniej połowa liczby członków.

 

§ 19.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 50 % plus 1 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 

§ 20.

 

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, dwóch członków.
  O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 2. Wybór Prezesa Zarządu Walne Zebranie dokonuje w bezpośrednim głosowaniu  tajnym. Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% plus 1 głosów członków Stowarzyszenia  obecnych na Walnym Zebraniu. Przed przystąpieniem do głosowaniu, kandydat na Prezesa składa oświadczenie, czy wybór przyjmie.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 

§ 21.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. przyjmowania i wykreślania z listy członków,
 4. uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawie składek członkowskich,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z wiceprezesów.

 

§ 22.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Przy równej liczbie głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzeniu Zarządu.

 

§ 23.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. kontrola co najmniej raz na dwa lata gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. kontrola co najmniej raz na dwa lata stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
 3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

 

§ 24.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie.
 3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% liczby członków Komisji.

 

§ 25.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 15 ust. 3 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 3. zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
 4. odwołanie przez Walne Zebranie, z tym że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić, gdy za odwołaniem opowie się co najmniej 2/3 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 1. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
 3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% liczby członków tych organów.

 

§ 26.

 

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

 

V. Majątek stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.

 

§ 28.

 

Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 29.

 

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, darowizny, zapisy,
 3. przychody z imprez i różnych form działalności statutowej,
 4. świadczenia członków wspierających.

 

§ 30.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 31.

 

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej lub gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym
w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2.

 

§ 33.

 

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik
  i sekretarz Stowarzyszenia.

 

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |