Strona główna Facebook

Zaproszenie na Walne Zebranie członków SMWP

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, na podstawie § 18, ust. 1 i 5 statutu SMWP, zapraszam Państwa na Walne Zebranie członków SMWP, które odbędzie się 15 września 2017 roku o godz. 15.30
(w pierwszym terminie) lub o godz. 15.45 (w drugim terminie) - w sali konferencyjnej Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie Łomżyńskim.

 

Program Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości (Prezes SMWP – Jarosław Gałęza)
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania Członków SMWP
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad wraz z załącznikami (regulaminy pracy: Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków)
 4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności SMWP za okres 26.09.2013 do 14.09.2017 (Prezes SMWP - Jarosław Gałęza)
 7. Sprawozdanie finansowe SMWP za okres od 26.09.2013 do 14.09.2017 (Skarbnik SMWP - Wojciech Dragan)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SMWP za okres od 26.09.2013 do 14.09.2017  (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Adamczewski)
 9. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań
 10. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności SMWP za okres od 14.09.2015 do 14.09.2017  i udzielenie absolutorium Zarządowi SMWP
 11. Wybór Prezesa i Zarządu SMWP oraz Komisji Rewizyjnej na VI kadencję
 12. Podjęcie uchwał i stanowisk Walnego Zebrania Członków SMWP w sprawach:

          a) przyjęcie zmian do statutu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

          b) przyjęcie regulaminu udzielania dofinansowania

         c)przyjęcie regulaminu pracy Zarządu SMWP

         d) przyjęcie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej SMWP

         e) przyjęcie regulaminu nadawania członkostwa honorowego

         f) przyjęcie regulaminu przyznawania medalu honorowego im. Izydora Gulgowskiego

         g) ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz zasady jej pobierania na rzecz SMWP (w tym: terminy wpłat)

      13. Informacja o stanie przygotowań do konferencji AEOM w Polsce w 2019 roku (przedstawiciel organizatorów konferencji)

     14. Dyskusja dot. ustalenia głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w latach 2017-2021

    15.  Sprawy różne

    16. Zamknięcie Walnego Zebrania

         W związku z wagą zebrania i charakterem procedowanych na nim spraw, uprzejmie proszę o uczestnictwo w Walnym Zebraniu: zgłoszenia obecności, jak również jej brak, przyjmowane są do dnia 5 września przez sekretarza Zarządu SMWP 
– dr Małgorzatę Imiołek z Muzeum Wsi Kieleckiej (adres: edukacja@mwk.com.pl). Proszę także o przekazanie tej wiadomości Koleżankom i Kolegom – obecnym i potencjalnym członkom SMWP. Liczę na to, że na zebraniu wspólnie podejmiemy twórczą dyskusję, która określi obecną kondycję naszego Stowarzyszenia oraz wyznaczy dla niego kierunki działalności na najbliższe lata. 

Zwracając się z prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich informuję, że członkowie Stowarzyszenia, którzy nie uregulują składek do dnia 15 września br. za rok 2017 i lata wcześniejsze, nie będą mogli korzystać z czynnego i biernego prawa do głosowania w wyborach władz Stowarzyszenia. 

 

                                       W imieniu Zarządu SMWP

                                                                      Jarosław Gałęza

              

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |